Show Menu

Items from "Creole poems [Mauritius]": 1

5 NOVELA

Sa lane la lapli ti refiz tonbe. Mem enn gran siklonn ki normalman amenn boukou dilo ti avoy rafal sek, kas bann brans kouma kas baton zalimet. Nivo
dilo dan rezervwar lavil ti pe kontinie bese. Dan zarden botanik basen pwason
santi dilo-mor e bann nenifar tom febles. Tanzantan dimoun lev lizie lao pou gete si ena niaz dan lesiel me zot gete…