Show Menu

5 NOVELA

Dublin Core

Title

5 NOVELA

Description

Sa lane la lapli ti refiz tonbe. Mem enn gran siklonn ki normalman amenn boukou dilo ti avoy rafal sek, kas bann brans kouma kas baton zalimet. Nivo dilo dan rezervwar lavil ti pe kontinie bese. Dan zarden botanik basen pwason
santi dilo-mor e bann nenifar tom febles. Tanzantan dimoun lev lizie lao pou gete si ena niaz dan lesiel me zot gete tas ar ble elektrik. Zot bes latet, get koltar fonn lor asfalt gransime. Dan bann karo de kote lavil, ki nouri enn
popilasion ki pa ti pe aret grandi, later pel-pele enpwisan divan soley san pitie.
Bann fey lor pie mang lakord soliter laba lor mel ros korde ar swaf.

Creator

Virahsawmy, Dev

Text Item Type Metadata

Text

Sa lane la lapli ti refiz tonbe. Mem enn gran siklonn ki normalman amenn boukou dilo ti avoy rafal sek, kas bann brans kouma kas baton zalimet. Nivo
dilo dan rezervwar lavil ti pe kontinie bese. Dan zarden botanik basen pwason
santi dilo-mor e bann nenifar tom febles. Tanzantan dimoun lev lizie lao pou gete si ena niaz dan lesiel me zot gete tas ar ble elektrik. Zot bes latet, get koltar fonn lor asfalt gransime. Dan bann karo de kote lavil, ki nouri enn
popilasion ki pa ti pe aret grandi, later pel-pele enpwisan divan soley san pitie.
Bann fey lor pie mang lakord soliter laba lor mel ros korde ar swaf.